Wijkerfeest

/Wijkerfeest
Wijkerfeest 2021-06-27T15:55:03+00:00

Eén groot feest! Anders kunnen we het niet omschrijven. Tijdens het Wijkerfeest wordt er door en voor Wijkers volop feest gevierd en deelgenomen aan allerlei activiteiten. Een ouderenmiddag, een ochtend voor de schooljeugd, een grote optocht, de Wiekloop, een zeskamp voor sportievelingen en niet te vergeten de gezellige avonden met muziek. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de volop versierde straten, elk jaar worden het er weer meer! Een gezellige kermis, naast de feesttent maakt het feest compleet. Kortom: het Wijkerfeest moet je mee maken!

Programma 2021

woensdag 25 augustus
Middag: meezing middag en bingo
Avond: straatjurering en sjoelen, darten en kaarten in de tent
donderdag 26 augustus
Avond: Wiekloop
vrijdag 27 augustus
Ochtend: kinderochtend voor kinderen van basisschool OBS de Horst
Avond: een coverband. ( we houden nog even voor ons welke)
Zaterdag 28 augustus
Ochtend: optocht
Avond: feestavond met diverse optredens
Zondag 29 augustus
Middag: Zeskamp
Het Wijkerfeest is in afwachting van wijzigende coronamaatregelen nog onder voorbehoud.

Spelregels optocht

 1. De aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden.
 2. De organisatie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enigerlei schade als gevolg van een onvolledige controle op de naleving van dit reglement. De verantwoordelijkheid voor de naleving van dit reglement ligt bij de deelnemers zelf. Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.
 3. De optocht vindt plaats op de openbare weg. Hier gelden voor alle deelnemers de regels zoals die normaal ook gelden in het verkeer volgens o.a. de Wegenverkeerswet. Denk hierbij o.a. aan de voorwaarden om met een voertuig op de openbare weg te mogen komen, het besturen van het voertuig en alcoholgebruik.
 4. Voor de motorrijtuigen moet een W.A. verzekering zijn afgesloten en de bestuurder(sters) van een vracht-, personenauto of tractor moet(en) in het bezit zijn van een geldig rijbewijs van de betreffende categorie.
 5. Let op: Een tractor is meestal alleen verzekerd voor landbouwwerkzaamheden. Wordt het meerijden in een optocht niet gemeld bij de verzekering, dan is deze mogelijk niet verzekerd (Bron: Interpolis).
 6. Het geproduceerde geluid moet aanvaardbaar zijn voor toeschouwers en mededeelnemers en moet daarnaast een feestelijk karakter hebben.
 7. Voor ongevallen tijdens de optocht is de organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen.
 8. Iedere deelnemer aan de optocht heeft kennis genomen van dit reglement en dient op de hoogte te zijn van de bepalingen van dit reglement. Hij of zij houdt zich aan de regels.
 9. Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.

De optocht bestaat uit vier categorieën

 1. Wagens – zelf gemaakt
 2. Wagens – gehuurd
 3. Groepen -> 3 of meer personen
 4. Individuen -> 1 tot 2 personen

Ad 1. Een wagen die wordt voortgetrokken door een motorisch voertuig, waarbij het geheel, met uitzondering van het onderstel, zelf gecreëerd en opgebouwd is
Ad 2. Een wagen die wordt voortgetrokken door een motorisch voertuig, waarbij de opbouw gehuurd / gekocht is en eventueel is aangepast naar onder andere eigen thema en/of eigen smaak
Ad 3. Drie personen of meer (lopen, fietsen, skelteren, steppen enz., maar niet op een wagen)
Ad 4. Maximaal twee personen (lopen, fietsen, skelteren, steppen enz., maar niet op een wagen)

Startgeld
Elke inschrijving ontvangt startgeld. Voor de verschillende categorieën gelden de volgende bedragen:
1.+ 2. Wagens € 50,-
3. Groepen € 10,-
4. Individuen € 5,-
De organisatie behoudt zich het recht voor om startgeld niet uit te keren, als de deelnemers zich niet aan de spelregels houden.

Jurering
Elke inschrijving moet zich presenteren aan een onafhankelijke jury. Hiervoor is bij de inschrijving een apart vak ingericht. De jury zal tijdens de optocht nog een keer jureren. De jury let o.a. op onderwerp, actualiteit, afwerking en presentatie en geeft dan haar punten. Het bestuur van de OV jureert niet mee en heeft geen stem in de uitslag. Voor elke categorie zijn er drie bekers te verdelen. Daarnaast ontvangt elke inschrijving een geldprijs. De uitslag van de jury is bindend.

 

Huisregels ‘Wiekerfeest’

Voor een gezellig Wiekerfeest, dient iedereen die tijdens het feest het feestterrein betreedt, zich te houden aan onderstaande huisregels. Je wordt geacht desgevraagd de aanwijzingen van de organisatie en beveiliging op te volgen.

 • Alle dagelijkse maatschappelijke normen en waarden gelden ook op het feestterrein.
 • Het betreden van het feestterrein is geheel voor eigen risico van de bezoekers.
 • De Oranjevereniging de Wijk is niet aansprakelijk voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade van (eigendommen van) bezoekers.
 • Het is ten strengste verboden op ons terrein drugs te gebruiken, te verhandelen of te bezitten.
 • Op het feestterrein worden geen alcoholhoudende dranken geschonken aan personen onder de 18 jaar. Bij twijfel vraagt de organisatie om legitimatie. De verkoop van alcoholhoudende drank kunnen wij te allen tijde op grond van wangedrag en/of dronkenschap weigeren.
 • Glaswerk op het terrein en/of in de tent is verboden.
 • Op grond van ontoelaatbaar gedrag op ons terrein en/of op de openbare weg kan de organisatie je te allen tijde de toegang tot het evenement ontzeggen of weigeren.
 • De organisatie heeft het recht om, in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.
 • Het is verboden eigendommen van de organisatie mee te nemen.
 • Het is verboden in de feesttent te roken. Rokers kunnen gebruik maken van de rokerstent.